C I V I T A S
No 3:   Reč urednika   Sadržaj   Impresum            
Reč urednika
Izdanja
Impresum
       No 1
       No 2
       No 3
       No 4  
       No 5  
       No 6  
       No 7  
       No 8  
       No 9  
Kontakt

       Bulevar oslobođenja 76
       21000 Novi Sad
 
  
   +381 (21) 472 7884
      e-mail:
civitas@fpps.edu.rs


Impresum

No 3:

Izdavač: FAKULTET ZA PRAVNE I POSLOVNE STUDIJE Bulevar oslobođenja 76, NOVI SAD, Vojvodina - Srbija

Za izdavača: Mirjana Franceško

Izdavački savet: Željko Bartulović (Rijeka), Đorđe Đurić (Novi Sad), Stanislav Fajgelj (Beograd), Roberto Scarciglia (Trieste), Miodrag Živanović (Banja Luka)

Glavni i odgovorni urednik: Boris Kršev

Redakcija:
Sanja Đurđić, Duška Franeta, Miodrag Koprivica, Dušan Marinković, Slobodan Marković, Vesna Pilipović, Duško Radosavljević, Zdravko Skakavac, Aleksandar Vasić, Isidora Wattles
Sekretar redakcije:
Radivoje Jovović

Lektor i korektor: Marina Ratkov
Tehničko uređenje i dizajn: Dušan Marinković
Priprema za štampu:
Slobodan Juhas
Štampa:
„Tampograf" Novi Sad, Tiraž: 200

CIP - Каталогизација у публикацији Библиотека Матице српске, Нови Сад 3(05)
CIVITAS: časopis za društvena istraživanja / glavni i odgovorni urednik Boris Kršev. - God. 2,
br. 3 (2012) - Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije, 2012 - 25 cm
Izlazi dva puta godišnje.
ISSN 2217-4958
COBISS.SR-ID 261516807