COBISS:

SR-ID 261516807

ISSN: 2217-4958


Year: 2020.

CONTENT:

  

Articles:

13 -Duška Franeta - RELATIVISM, ECLECTICISM AND DIGNITY

28 - Katarina Suvajdžić, Dušana Šakan, Mirjana Franceško, Željka Bojanić - KARIJERNA ADAPTABILNOST, OSOBINE LIČNOSTI I SOCIODEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE KAO PREDIKTORI PREDANOSTI ORGANIZACIJI

52 - Vladimir Njegomir - DIGITALNI MARKETING

72 - Tatjana Skakavac - UTICAJ DRUŠTVENIH MREŽA NA POJAVU MALOLETNIČKE DELINKVENCIJE

94 - Snežana Krstić, Milan Mihajlović, Irena Milojević - INVESTICIONO BANKARSTVO I TRŽIŠTE HARTIJA OD VREDNOSTI

114 - Aleksandar Matković - EVOLUCIJA I SOCIJALNOPATOLOŠKE KARAKTERISTIKE NASILNIČKIH GRUPA U SRBIJI

136 - Nikola Lakobrija - ZLOČIN I KAZNA – EVROPA I SRBIJA XIX VEKA

159 - Dejan Pavlović, Vilmoš Tot - EKONOMSKA BEZBEDNOST KAO FUNKCIJA KORPORATIVNE BEZBEDNOSTI IZ UGLA STEJKHOLDERA

180 - Sanja Bakić - ANALIZA KRETANJA JAVNOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE U PERIODU 2008-2018.

194 - Jelena Antić - PRAVNI ASPEKTI PROBLEMATIČNIH KREDITA U REPUBLICI SRBIJI: PITANJE ODGOVORNOSTI

SHARE: