COBISS:

SR-ID 261516807

ISSN: 2217-4958


God. 1, Br.2, 2011.

REČ UREDNIKA

Poštovani čitaoci, drage kolege i saradnici,

Pred Vama je drugi broj CIVITAS-a, naučnog časopisa posvećenog društvenim istraživanjima u izdanju Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić iz Novog Sada. Pre nego što nešto kažemo o sadržaju drugog broja, želim da Vas obavestim da je u odnosu na prvi broj, došlo do male korekcije u nazivu – kako u podnaslovu časopisa, tako i u imenu samog izdavača. Naime, podnaslov smo preformulisali i umesto „časopis za društvena pitanja“, novi glasi „časopis za društvena istraživanja“. Vođeni logikom, osnovni razlog ove promene bio je u činjenici da se do odgovora na brojna društvena pitanja dolazi putem empirijskog istraživanja određenih društvenih pojava (što je zapravo i jedan od glavnih ciljeva izlaženja ovog časopisa). Otuda se prirodno nametnuo zaključak da se časopis bavi društvenim istraživanjima, a ne hipotetičkim postavljanjem pitanja ili ukazivanjima na neke društvene pojave. Isto tako, u skladu sa statutarnim promenama Fakulteta za pravne i poslovne studije, izmenjen je – zapravo proširen i dopunjen naziv izdavača, za i ime i prezime njegovog osnivača i prvog dekana dr Lazara Vrkatića.

Kao i u prvom broju, i u ovom su naučnoj javnosti ponuđeni radovi iz domena različitih društveno-humanističkih nauka. Usled multidisciplinarne prirode samog Fakulteta za pravne i poslovne studije, zastupljeni su radovi iz oblasti prava, politikologije, filologije i lingvistike, bezbednosti, ekonomije i menadžmenta. Takođe, kako smo već napomenuli, CIVITAS je osnovan i s namerom jačanja naučno-istraživačkog kapaciteta ne samo zaposlenih na Fakultetu za pravne i poslovne studije, nego i izvan njega, tako da mu je pored navedenih i jedan od bitnih ciljeva izlaženja – čvršće povezivanje empirijskih dostignuća i saznanja akumuliranih u Srbiji i u zemljama regiona. S tim u vezi, u ovom broju objavljujemo naučne radove autora iz Albanije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Kako smo još uvek nov naučni časopis, posebno nas raduju radovi mladih naučnih delatnika, koji – iskreno verujemo, da će naučno stasavati i sazrevati zajedno sa njihovima CIVITAS-om. Koristim ovu priliku da im se posebno zahvalim, kao i svim ostalim autorima i saradnicima, koji su svojim prilozima i predlozima doprineli objavljivanju drugog broja časopisa CIVITAS.

U Novom Sadu, 13. decembra 2011.

Prof. dr Boris Kršev

SADRŽAJ:

* polja se otvaraju

  

Članci:

9 - Doc. dr Duška Franeta - Ideal nepristrasnosti u etici i pravu

21 - mr Sadmir Karović - Mens rea - genocidna namjera

31 - Doc. dr Slobodan D. Jovanović - Usvajanje vokabulara pravnog engleskog jezika potpomognuto višejezičnošću višekulturne sredine

49 - Shpresa Delija Ph.D. - Develop Chritical Thinking to University Students

58 - Prof. dr sci. Vidoje Vujić - Proces prilagodbe i korištenja fondova Europske unije - primjer Hrvatske

72 - Doc. dr Aleksandar Vasiljević, Marilyn Maroš - Negativne kursne razlike švajcarskog franka kao izvor prezaduženosti građana

80 - mr Branislav Đurić, Mr Mila Jegeš - Srbija u makazama energetske bezbednosti

  

Prilozi:

93 - Prof. dr Duško Radosavljević, Nikolina Matijević, M.A. - Neuplitanje vlasti u delovanje pojedinca: Mil o državi

105 - mp Tatjana Skakavac - Krivično delo razbojništva - krivičnopravni i uporedni aspekt

184 Doc. dr Miroslav Milutinović - Menadžment ljudskih resursa u funkciji formiranja naučno-tehnoloških parkova

  

Prikazi i recenzije:

195 - Radivoje Jovović - Dragan Lakićević, Metoda i politika

198 - Doc. dr Vesna Pilipović - Mirjana Radosavljević, English for Economic Purposes

PROSLEDI: