COBISS:

SR-ID 261516807

ISSN: 2217-4958


God. 3, Br.1, 2013.

REČ UREDNIKA

Poštovani čitaoci, kolege i saradnici,

Pred vama je peti broj CIVITAS-a, naučnog časopisa posvećenog društvenim istraživanjima u izdanju Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, koji se od ove školske godine nalazi u sastavu Univerziteta UNION iz Beograda. Tematika prispelih radova i u ovom broju odražava osnovni koncept i uređivačku politiku časopisa, a to je da se problematizuje široka lepeza društveno-humanističkih pitanja i na njih pokuša dati odgovor. Takođe, i autori tekstova nisu samo zaposleni na našem fakultetu, nego i izvan njega, što još više doprinosi čvršćem povezivanju empirijskih dostignuća i saznanja akumuliranih kod nas i u drugim zemljama.
Na kraju, želimo da vas obavestimo da je CIVITAS evidentiran kao nacionalni časopis u repozitorijumu Narodne biblioteke Srbije i CEON-u, kao i da očekujemo njegovu skorašnju kategorizaciju.

U Novom Sadu, 7. oktobra 2013.

Prof. dr Boris Kršev

SADRŽAJ:

* polja se otvaraju

  

Članci:

9 - dr Slobodan D. Jovanović - Emerson i Toro - dvojica velikih umom vođenih

24 - Marija Đorđević - Tipične nedoumice izvornih govornika srpskog jezika prilikom upotrebe predloga u engleskom jeziku

42 - mr Emir Kajmaković, mr Sadmir Karović - Organizovani kriminal u zemljama Zapadnog Balkana - pojam i krivičnopravni aspekt

56 - Doc. dr Radomir Čolaković - Karakteristike mobinga u vojnoj sredini

65 - Prof. dr Ljubo Pejanović, Elizabeta Savić, MA, Jelena Jovanović, MA -

88 - Prof. dr Momčilo Talijan, doc. dr Miroslav M. Talijan, mr Svetlana Ristović - Zasnivanje, razvoj i shvatanje nove nastavno-naučne discipline bezbednosni menadžment

112 - mr Svetlana Ristović - Strateške osnove za razvoj i ostvarivanje policije u zajednici

132 - Prof. dr Božidar Jeličić, Ljiljana Dragutinović - Naddržavne organizacije kao subjekti međunarodnih odnosa

160 - Prof. dr Marko Atlagić, dr sc Milenko Đ. Macura - Menadžment: organizacija koja uči i savremeno poslovanje

178 - mr Stanimir Đukić - Elektronski bankarski marketing u Srbiji u uslovima tranzicije

190 - Prof. dr Boris N. Kršev - Osnovne karakteristike bankarstva u Srbiji do Prvog svetskog rata

  

Prilozi:

207 - Prof. dr Miroslav Milosavljević - Određivanje merodavnog prava za ugovore sa stranim elementom

218 - Zoran Vavan, MA - Nova pravnička profesija u našem pravu - institut (vansudskog, privatnog) izvršitelja

230 - mr Danijela Lakić - Međunarodno-pravni aspekti širenja Evropske unije

246 - mr Sandra Pajić Šavija - Raspuštanje parlamenta u ustavima evropskog parlamentarizma

PROSLEDI: