mr Branislav Đurić
Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, CNTI, Novi Sad
mr Mila Jegeš
Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, CNTI, Novi Sad

UDK 620.9(497.11)


SRBIJA U MAKAZAMA ENERGETSKE BEZBEDNOSTI
 

Rezime: U radu su izneti neki manje prisutni, a mogući i važni aspekti i pristupi pitanjima energetske bezbednosti, kojima se svestranije osvetljavaju globalni problemi u vezi sa energijom i bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama kojima je svet izložen danas i u doglednoj budućnosti. Ukazano je na višeslojnost i višeznačnost sintagme “energetska bezbednost”. Različiti nivoi na kojima se ona ispoljava zahtevaju i kompleksna rešenja, koja se moraju sinhronizovano iznalaziti na tim istim nivoima. U tom svetlu prikazujemo i neke karakteristične, ali ne i specifične probleme energetske bezbednosti Republike Srbije.
 
Ključne reči: energija, energenti, energetska bezbednost, obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost
 
Preuzmite ceo članak u PDF formatu