mr Sadmir Karović
Državna agencija za istrage i zaštitu, Sarajevo (BiH)

UDK 341.485


MENS REA - GENOCIDNA NAMJERA
 

Rezime: U ovom radu akcentirana je važnost specijalnog ili posebnog umišljaja „dolus specialis“ i krivičnopravno utvrđivanje postojanja genocidne namjere kao specifičnog i jedinstvenog obilježja zločina genocida. Prilikom utvrđivanja postojanja genocidne namjere naglašena su shvatanja koja su relevantna u praksi međunarodnog pravosuđa, čiji rad je u značajnoj mjeri otklonio pojedine nejasnoće koje se odnose na pitanja koja nisu precizno i jasno propisana u Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida iz 1948. godine. Kroz rad se artikulira kompleksnost utvrđivanja postojanja genocidne namjere, te visoko postavljeni krivičnopravni standardi dokazivanja subjektivnog elementa genocida. U tom kontekstu, od suštinske važnosti su relevantne presude koje se odnose na genocid, odnosno utvrđivanje postojanja genocidne namjere. Također, nedvosmisleno je potvrđena krivičnopravna autonomnost genocida, kao međunarodnog krivičnog djela sa određenim specifičnostima u odnosu na druge međunarodne zločine.
 
Ključne reči: genocid, genocidna namjera, „dolus specialis“, međunarodno pravosuđe
 
Preuzmite ceo članak u PDF formatu