Доц. др Војин Пилиповић
Факултет за правне и пословне студије Нови Сад

UDK 351.74/.76(497.11)


Улога полиције и комуналне полиције у остваривању локалне безбедности у Србији

Резиме: У раду се третирају нормативни, безбедносни, хуманитарни и етички аспекти односа полиције и комуналне полиције у остваривању локалне безбедности. Људска безбедност је једна од виталних функција сваке државе, па је и реализација успеха на без- бедносном плану веома значајна за углед Републике Србије и правну сигурност њених грађана, без обзира на то где се налазили (на радном месту, у стану, на улици, на пија- ци, у угоститељском објекту и сл.). Република Србија настоји да развија и унапређује све аспекте безбедносне заштите људи, односно локалне безбедности, при чему посебну пажњу поклaња одржавању комуналног реда, заштити животне средине, људи и добара, обезбеђењу и заштити реда у коришћењу земљишта, простора, локалних путева, улица и других јавних објеката. На тај начин држава Србија, преко надлежних државних органа (полиција) и органа локалне управе (комунална полиција), пружа локалну безбедносну заштиту свим грађанима и несметано задовољавање основних (свакодневних) животних потреба.
 

Кључне речи: полиција, овлашћења, послови, контрола, сарадња
 
Preuzmite ceo članak u PDF formatu