Jovana Fajgelj
Fakultet za pravne i poslovne studije Novi Sad

UDK 792.091


Didaktika italijanskog jezika kroz pozorište

 

Rezime: Pozorište je kultura, tradicija, igra, ali i metoda u nastavi koja se mnogo koristi, svesno ili ne, za učenje stranog jezika. Ako se pozorište posmatra kao model za sastavljanje tekstova, bilo pisanih ili govornih, bila bi neophodna metodologija rada koja bi bila primenjena na svim lingvističkim nivoima, uz korišćenje, sa jedne strane, posebnih karakteristika pozorišta kao što su dijalog, monolog, kontekstualizacija, a, sa druge strane, prednosti motivacije i smanjenja afektivnog filtera. Hipoteza koja se zastupa u ovom radu je mogućnost, a shodno tome i način, da se karakteristike pozorišnih tekstova prilagode učenju italijanskog kao drugog ili stranog jezika. Ovaj rad ima za cilj da pokaže kako se pozorište samo po sebi ne može koristiti kao didaktički materijal, već se mora menjati metodologija rada kako bi se poboljšale jezičke veštine studenata.
 

Ključne reči: didaktika, pozorište, igra uloga, dramatizacija
 
Preuzmite ceo članak u PDF formatu