Doc. dr Miroslav Milosavljević
Fakultet za pravne i poslovne studije Novi Sad
Dejan Milosavljević, dipl. pravnik
Klinički centar Novi Sad

UDK 347.724.02(497.11)


Оснивачки акт привредног друштва

 

Резиме: Оснивачки акт, било да је писан у форми одлуке или уговора, значајан је из више разлога. Пре свега, неопходан je да би се њим регулисали односи између оснивача при- вредног друштва, утврдили елементи за индивидуализацију привредног друштва (фир- ма, делатност, седиште и др), означио правни статус привредног друштва и др. Такође, оснивачки акт је битан елеменат за регистрацију и упис привредног друштва у регистар привредних субјеката, јер оно од тог момента стиче правни субјективитет. Управо због интересантности и актуелности ове теме аутори су се одлучили да је истраже.
 

Кључне речи: оснивачки акт, привредно друштво, регистрација, форма
 
Preuzmite ceo članak u PDF formatu