Ivana Marić
Fakultet za pravne i poslovne studije Novi Sad

UDK 821.111-31.09 Sterne L.


Sternov Tristram Šendi: Rađanje dekonstrukcije
 

Rezime: Rad se bavi analizom romana Tristram Šendi pisca Lorensa Sterna iz perspektive teorije dekonstrukcije a kroz književne kategorije naracije, lika, zapleta, pisca, čitaoca i romana. Osnovni cilj rada je predstavljanje pomenutih kategorija kao privida, to jest ukazivanje na to da su one rastavljene u samom procesu sastavljanja, preispitujući granice i mogućnosti književnog teksta. Jedan od ciljeva rada je prikazivanje romana Tristram Šendi kao preteče ne samo dekonstruktivističkog pristupa tekstu već i savremenog koncepta hiperteksta i virtuelne književnosti. U širem kontekstu razmatraju se mogućnosti vizuelnog predstavljanja jednog ovakvog dela (Tristram Šendi na filmu).
 

Ključne reči: dekonstrukcija, naracija, hipertekst, film
 
Preuzmite ceo članak u PDF formatu