Doc. dr Aleksandar Vasić
Fakultet za pravne i poslovne studije Novi Sad

UDK 159.9:929 Hollingworth H.


Harry L. Hollingworth (1880–1956) ili psiholog kao primenjeni naučnik
 

Rezime: Koreni psihologije govore o neposrednoj isprepletenosti i međusobnoj uslovljenosti teorije i prakse. Isto je i sa osamostaljivanjem i nastankom moderne psihologije tokom 19. i početkom 20. veka. Međutim, ponekad i akutno opterećene svojstvenim frustracijama, aktuelna psihološka akademija i aktuelna psihološka praksa često zaboravljaju na svoju međuzavisnost. Prvo je dat kraći osvrt na lik i delo američkog psihologa Harryja L. Hollingwortha, koje objedinjuje i na taj način prototipski odražava povremeno ambivalentne, ali suštinski neraskidive odnose psihološke nauke i prakse. Zatim je, kao primer, opisano Hollingworthovo istraživanje efekata kofeina na psihičke procese i karakteristike. Osnovni opšti elementi tog istraživanja upoređeni su sa uobičajenim aktivnostima školskog psihologa u profesionalnoj orijentaciji i savetovanju. Na osnovu tog ilustrativnog poređenja izvedene su neke odrednice paradigme psihologa kao primenjenog naučnika.
 

Ključne reči: psihologija, nauka, praksa, Harry L. Hollingworth
 
Preuzmite ceo članak u PDF formatu