C I V I T A S
No 1:   Reč urednika   Sadržaj   Impresum            
Reč urednika
       No 1
       No 2
       No 3
       No 4
       No 5  
       No 6  
       No 7  
       No 8  
       No 9  
Izdanja
Impresum
Kontakt

       Bulevar oslobođenja 76
       21000 Novi Sad
 
  
   +381 (21) 472 7884
      e-mail:
civitas@fpps.edu.rs


Reč urednika

 


Uz prvi broj:


Poštovani čitaoci, drage kolege i saradnici,

Kako to dobri običaji nalažu, red je da se uz prvi broj časopisa oglasi i njegov glavni i odgovorni urednik. Ne znamo da li će ovakav vid komunikacije postati navika (ili će se završiti samo na ovome), ali pre nego što bilo šta kažemo o samom časopisu, motivima i namerama za njegovo pokretanje, želeli bismo da odgovorimo na jedno pitanje – odakle i zašto CIVITAS?

Izdavač časopisa – Fakultet za pravne i poslovne studije, u okviru svojih studijskih programa ima pet smerova: pravo, menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti, poslovnu psihologiju, engleski jezik i poslovni menadžment. Premda sve ove smerove, uslovno rečeno, „pokriva“ polje drušveno-humanističih nauka, ipak možemo reći da su svi ovi studijski programi zasebni i interdisciplinarni. Kada je doneta odluka o pokretanju čsopisa, a priori se postavilo pitanje njegovog naziva - takvog koji bi u dovoljnoj meri povezao i predstavljao zajednički imenitelj za sve studijske programe. Tako se došlo do naziva civitas, jedne od najstarijih latinskih imenica, koja je u svom osnovnom etimološkom značenju predstavljala državu i sve ono što se pod tim pojmom podrazumevalo. Ova reč se u starom Rimu podjednako odnosila na same građane (cives), kao i na njihovo pravo – ius cives, ali i na ius commerci (pravo na trgovinu i imovinu – preduzetništvo), ius suffragi et honorom (pravo glasa i učešća u vlasti) – jer civitas viri sunt (državu čine ljudi). U očuvanju civitasa Rimljani su definisali i bezbednost kao commune periculum concordiam paret (zajednička opasnost proizvodi slogu). Pored ovih etimoloških značenja, iz korena ove reči izvedene su brojne savremene civilizacijske odrednice koje se odnose na vladavinu prava, građansko društvo i pravnu državu. Zbog svega toga odlučili smo da naš časopis nosi naziv CIVITAS – časopis za društvena pitanja.

Ali da bi časopis bio dobar i referentan, nije dovoljan samo naziv i povez, nego i njegov sadržaj. Zato ćemo se truditi da objavljeni radovi u njemu budu u dovoljnoj meri aktuelni i naučno zasnovani. Takođe, časopis će sa velikim zadovoljstvom objavljivati i stručne radove drugih autora, a ne samo nastavnika i saradnika sa Fakulteta za pravne i poslovne studije.

Strukturu časopisa čini pet rubrika: članci (originalni naučni radovi, istraživanja); prilozi (pregledni članci, polemike); prikazi (recenzije i osvrti); aktuelnosti (izveštaji sa naučnih i drugih skupova, intervjui) i studentski radovi. U cilju jedinstvenog izgleda radova, redakcija je sačinila „Uputstvo za autore“, koje na lični zahtev dostavlja u elektronskoj formi.

Pred vama je prvi broj, u čijem će sadržaju, verujemo, svako od vas pronaći neki deo nečega što će mu koristiti i na šta će se u svom daljem naučnom radu pozivati. Na taj način ćemo jedni drugima pomoći – mi vama kroz referentne radove, a vi nama kroz njihovo navođenje.

Na kraju, moramo spomenuti ime čoveka bez koga svega ovoga ne bi bilo, ali koji nažalost više nije među nama. Prvi broj posvećujemo uspomeni na profesora dr Lazara Vrkatića (1960–2007).

U Novom Sadu, 12. februara 2011.

Prof. dr Boris Kršev

Srpski  88 KB